Stanovy

 • Fórum
  Témy
  Príspevky
  Posledný príspevok
 • Stanovy občianskeho združenia ZRVŠ
  .
  § 1 Sídlo, názov a ciele združenia

  Názov združenia: Zväz rekreačných vodných športov

  Oficiálna skratka: ZRVŠ

  Sídlo: Martin, ul. Komenského 19, PSČ: 036 01

  Cielom združenia je podpora a rozvoj rekreačných vodných športov na Slovensku.

  Na uskutočnenie cieľov združeniu slúžia najmä tieto činnosti:
  a) návrhy a pripomienkovanie právnych a iných dokumentov,
  b) publikovanie článkov v médiách,
  c) iniciovanie verejných diskusií,
  d) účasti na rokovaniach s právnickými osobami, štátnou a verejnou správou.

  § 2 Členstvo

  Členom združenia môže byť fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov.
  Členom môže byť aj právnická osoba.
  Členstvo vzniká registráciou člena na základe písomnej žiadosti uchádzača o členstvo.

  Člen má právo:
  a) podieľať sa na činnosti združenia v súlade so stanovami združenia a právnym poriadkom SR,
  b) byť volený do orgánov združenia a voliť tieto orgány,
  c) predkladať orgánom združenia návrhy a pripomienky smerujúce k napĺňaniu cieľov združenia,
  d) byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia.

  Člen je povinný:
  a) zdržať sa konania, ktoré je v rozpore s cieľmi združenia,
  b) dodržiavať stanovy združenia.

  Členstvo zaniká:
  a) vystúpením - členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia,
  b) úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby,
  c) zánikom združenia,
  d) vylúčením, ak člen koná v rozpore s cieľom združenia; o vylúčení rozhoduje výkonný orgán združenia.

  § 3 Orgány združenia

  1. Najvyšším orgánom združenia je konferencia tvorená zo všetkých členov združenia.

  Konferencia:
  - schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky,
  - schvaľuje plán činnosti a výročnú správu,
  - volí a odvoláva predsedu a revízora,
  - rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením.

  2. Výkonným orgánom združenia je predseda.

  Predseda:
  - riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami najvyššieho orgánu,
  - iniciuje internetové diskusie vedúce k napĺňaniu cieľa združenia,
  - vyhodnocuje podnety a návrhy a prijíma rozhodnutia vedúce k napĺňaniu cieľa združenia,
  - vedie evidenciu členov, organizačných jednotiek a ich zástupcov,
  - zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie najvyššieho orgánu a pripravuje základné materiály na tieto rokovania.

  3. Štatutárnym orgánom združenia je predseda.

  4. Kontrolným orgánom združenia je revízor.

  Revízor:
  - upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie,
  - kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov,
  - za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu orgánu;
  - funkcia revízora je nezlučiteľná s členstvom v ostatných orgánoch združenia.

  § 4 Hospodárenie s majetkom združenia

  Združenie nehospodári so žiadnym hnuteľným a nehnuteľným majetkom.
  Všetky aktivity združenia sa vykonávajú na základe dobrovoľnosti jednotlivých členov; náklady s mimi spojené si hradia jednotliví členovia združenia individuálne.

  § 5 Organizačné jednotky

  Združenie v záujme ľahšieho regionálneho alebo predmetného pôsobenia môže vytvárať organičné jednotky.

  Predseda na návrh konferencie:
  - zaeviduje organizačnú jednotku,
  - vydá určenému členovi združenia poverenie na zastupovanie organizačnej jednotky.
  Názov organizačnej jednotky vyplýva z predmetnej alebo regionálnej oblasti pôsobenia.
  Organizačná jednotka nemá právnu subjektivitu.
  Kontrola nad činnosťou organizačnej jednotky spadá do pôsobnosti revízora.

  § 6 Rozpustenie združenia, zlúčenie s iným združením

  O rozpustení združenia alebo o zlúčení s iným združením rozhoduje väčšina členov združenia. Likvidátora určí predseda. Zánik združenia treba oznámiť do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.

  Dňa 29.9.2015 v Martine
Neexistujú žiadne témy alebo príspevky v tomto fóre.

Späť na Obsah fóra

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť

Oprávnenia fóra

Nemôžete zakladať nové témy v tomto fóre
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete zasielať súbory v tomto fóre

cron